Υπολογισμός προϋπηρεσίας: επηρεάζεται μετά το τέλος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και την κήρυξη των ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών;

Πολλά είναι τα ερωτήματα των αναγνωστών μας και επειδή επικρατεί σύγχυση σχετικά με το θέμα υπολογισμού της προϋπηρεσίας μετά τις 20 Αυγούστου 2018 σε σχέση και με την υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ, μετά τις αποφάσεις της υπουργού εργασίας το ergasiaka-gr.net σας ενημερώνει για το θέμα αυτό.


Το πάγωμα της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στα επίπεδα που είχε διαμορφωθεί στις 14.2.2012 προβλέπεται στην ΠΥΣ 6/2012, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’- 38/28.2.2012, καθώς επίσης και στη περ. 3, εδ. στ της υποπ. ΙΑ.11 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012). Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, από 14−2−2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, όπως π.χ. το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.» Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για όλες τις ΣΣΕ ή ΔΑ που περιέχουν αντίστοιχο περιεχόμενο για την προϋπηρεσία. Όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας, που αποκλίνουν από τους κανονιστικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι επικρατέστεροι, εφ΄ όσον


παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στους εργαζόμενους (άρ. 7 παρ. 2, ν.1876/1990) Όπως είχαμε γράψει σε προηγούμενο άρθρο μας, η δυνατότητα του υπουργού εργασίας να κηρύσσει με αποφάσεις του, υποχρεωτικές ΣΣΕ κλάδου ή επαγγέλματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν.1876/90, είχε ανασταλεί με το Ν.4024/2012 και επανήλθε με το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής στις 20/8/2018, όπως προέβλεπε ο Ν.4075/2012.


Συσχετισμός των παραπάνω διατάξεων δεν υπάρχει, αφού η ΠΥΣ 6/2012 αναφέρεται καθαρά στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας, την οποία συνδέει με το ποσοστό της ανεργίας, ενώ οι νόμοι 4024/2011 και 4075/2017, αναφέρονται στην επεκτασιμότητα των ΣΣΕ και ΔΑ, και στην υποχρέωση εργοδοτών να τις εφαρμόζουν όταν κηρύσσονται υποχρεωτικές. Το περιεχόμενο των συμβάσεων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις αυτές.


Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η αναστολή των αυξήσεων από προϋπηρεσία των εργαζομένων, συνεχίζει να ισχύει και μετά τις 20/8/2018, ανεξάρτητα από την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η προϋπηρεσία που προσμετράται για τον υπολογισμό του σχετικού επιδόματος, είναι αυτή που αποκτήθηκε έως 14/2/2012


Μανώλης Αμαργιωτάκης Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων