Τρόποι υπολογισμού αποζημίωσης απόλυσης σε διάφορα συστήματα απασχόλησης και αμοιβής

Σύμφωνα με το εδ. α' παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3198/55 ο υπολογισμός της αποζημίωσης, γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την απόλυση.


Ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός και κάθε άλλη επιπλέον του νομίμου ή συμφωνημένου μισθού, σταθερά και μόνιμα, ως αντάλλαγμα της παρεχομένης εργασίας χορηγούμενη παροχή όπως είναι, εκτός άλλων κατά τη νομολογία των δικαστηρίων, και τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα άδειας. (Εφ. Αθ. 9370/2005, Εφ. Λαρ. 753/2007, Α.Π. 546/1999, Α.Π. 72/1998, Α.Π. 1023/1980, Α.Π. 1142/1979 κ.λ.π.).


Εάν ο εργαζόμενος αμείβεται μόνο με ποσοστά, τότε η αποζημίωση απόλυσής του υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των τακτικών αποδοχών του κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, χωρίς όμως το ποσό της αποζημίωσης να υπολείπεται εκείνου του οποίου προκύπτει με βάση τη μισθολογική κλάση στην οποία κατατάσσεται ο εργαζόμενος από το Ι.Κ.Α. (τεκμαρτό ημερομίσθιο)


Εάν ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο (σταθερό) μισθό και με ποσοστά, τότε η αποζημίωση απόλυσής του υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο καταβαλλόμενο μισθό του τελευταίου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μήνα και με το μέσο όρο των αποδοχών σε ποσοστά των τελευταίων δύο μηνών (Α.Π. 468/2007, Α.Π. 1103/1988, Α.Π. 1093/1982).


Σε σύμβαση μερικής απασχόλησης, ή εκ περιτροπής εργασία, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές που αναλογούν στο μειωμένο ωράριο απασχόλησης, κατά τον τελευταίο μήνα πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Σε εκ περιτροπής εργασία που επιβλήθηκε μονομερώς από τον εργοδότη, απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η οποία για να πραγματοποιηθεί απαιτεί την διακοπή του συστήματος της εκ περιτροπής απασχόλησης και την επαναφορά του εργαζόμενου σε σύστημα πλήρους απασχόλησης. Συνεπώς ο υπολογισμός της αποζημίωσης θα γίνει με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ


Α. ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Απασχόληση: 3 ημερομίσθια (των 8 ωρών) την εβδομάδα

Χρόνος απασχόλησης: 8 σεζόν – 5 μήνες/σεζόν

Μισθός: 500 € (πλήρης 833 €)


Συνεπώς:

-Πλήρη χρόνια εργασίας: 8 σεζόν Χ 5 μήνες/σεζόν = 40 μήνες / 12 = 3,3 χρόνια

-Αποζημίωση απόλυσης: 2 μισθοί + 1/6 ⇒ 2,3333 Χ 500 = 1166,67 € ή

2,3333 (2Χ1,16667) Χ 3/5 (μέρες εβδομ) Χ 833 = 1166,67 € ή

2,3333 (2Χ1,16667) Χ 24/40 (ωρες εβδομ) Χ 833 = 1166,67 €

Β. ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ

Απασχόληση: 3 ημερομίσθια (των 6,66/ωρών) την εβδομάδα

Χρόνος απασχόλησης: 8 χρόνια

Μισθός: 450 € (πλήρης 900 €)

Συνεπώς:

-Πλήρη χρόνια εργασίας: 3 ημερομ. Χ 52 εβδομ. Χ 8 χρόνια = 1248 ημερομίσθια / 300 = 4,16 χρόνια

-Αποζημίωση απόλυσης: 3 μισθοί + 1/6 ⇒ 3,5 Χ 450 = 1575,00 € ή

3,5 (3Χ1,16667) Χ 3/6 (μέρες εβδομ) Χ 900 = 1575,00 €

ή 3,5 (3Χ1,16667) Χ 24/40 (ωρες εβδομ) Χ 900 = 1575,00 €


Γ. ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ


Απασχόληση: 4 ημερομίσθια (των 6,66 ωρών) την εβδομάδα

Χρόνος απασχόλησης: 15 σεζόν – 6 μήνες/σεζόν

Ημερομίσθιο: 28 €


Συνεπώς:

- Πλήρη χρόνια εργασίας: 15 σεζόν Χ 6 μήνες/σεζόν = 90 μήνες / 12 = 7,5 χρόνια

-Αποζημίωση απόλυσης: 30 ημερομίσθια + 1/6 ⇒ 35 Χ 28 = 980 € Χ 4/6 (μέρες εβδομ) = 653,33 €, ή 35 Χ 28 Χ 26,66/40 (ώρες εβδομ) = 653,33 €


Μανώλης Αμαργιωτάκης

Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεωνπηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/