Τι ισχύει για το πενθήμερο στον ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 29 -12-1080 ΠΝΠ που κυρώθηκε με τον Ν.1157/1981, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις μπορεί να καθιερώνεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.


Δεν καθιερώθηκε ποτέ πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με όρο εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Το άρθρο 6 της από 14-2-1984 ΕΓΣΣΕ προβλέπει την καθιέρωση της 40ωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης για τους εργαζόμενους όχι όμως και την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.


Οι διατάξεις του Ν.1890/1990 που προέβλεπαν πενθήμερη απασχόληση για τους μισθωτούς των καταστημάτων, καταργήθηκαν μετά την ισχύ των διατάξεων του Ν.4093/2012 .

Κατά συνέπεια το πενθήμερο ρυθμίζεται με ΣΣΕ - ΔΑ, εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας σύμφωνα με το ΝΔ 3789/1957, ή με κανονισμούς εργασίας που κυρώνονται με διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων στις επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ΚΤΕΛ κ.λ.π.

Ειδικότερα όταν το πενθήμερο ρυθμίζεται με ΣΣΕ - ΔΑ (κλαδικές – ομοιοεπαγγελματικές- επιχειρησιακές), έχει άμεση και αναγκαστική ισχύ σε εργοδότες και εργαζόμενους που δεσμεύονται από τις εν λόγω ΣΣΕ - ΔΑ. Η μη τήρηση της πενθήμερης εργασίας, αποτελεί παράβαση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 7 του Ν.1876/1990) για την οποία επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.


Σε εργοδότες και εργαζόμενους που δεν δεσμεύονται από ΣΣΕ - ΔΑ, δύναται να καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με ατομικές συμβάσεις εργασίας (δηλαδή η επιλογή πενθήμερης ή εξαήμερης εργασίας, αποτελεί προϊόν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου).

Σε αυτές τις περιπτώσεις η μη εφαρμογή του πενθημέρου που συμφωνήθηκε, αποτελεί μη τήρηση όρου ατομικής σύμβασης εργασίας και εγείρει αστικές αξιώσεις


Βασίλης Τραϊανόπουλος

Επιθ. Εργασιακών Σχέσεωνπηγή: http://www.ergasiaka-gr.net