Πότε ακριβώς συμπληρώνεται το 12μηνο για να δικαιούται ο εργαζόμενος αποζημίωση λόγω απόλυσης;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3899/2010, η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους 12 μήνες από την ημέρα ισχύος της (πρόσληψη) και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

Η προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε μήνες λήγει μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε, και αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, η τελευταία ημέρα του μηνός (243 Α.Κ).

Κατά συνέπεια ο εργαζόμενος συμπληρώνει 12 μήνες απασχόλησης και έχει δικαίωμα λήψης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας, μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα της πρόσληψής του (π.χ αν η πρόσληψη είναι 1 Σεπτεμβρίου 2015, δώδεκα μήνες συμπληρώνονται την 1 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 24:00).

Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα σε περίπτωση προειδοποίησης για απόλυση υπαλλήλου, ( άρθρο 17 του Ν.3899/10- ΥΠΟΠΑΡ. ΙΑ 12 του Ν. 4093/12) με αφετηρία την ημέρα κοινοποίησης στον εργαζόμενο της προμήνυσης (προειδοποίησης).


Βασίλης Τραϊανόπουλος

Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net