Μερική απασχόληση και πρόσθετη εργασία. Τι ισχύει. Πως αμείβονται οι εργαζόμενοι

14.05.2015


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3846/2010, κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά την διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερη διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Η συμφωνία αυτή μέσα σε (8) οκτώ ημέρες από την κατάρτισή της, γνωστοποιείται στο ΣΕΠΕ (υποβολή της σύμβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ).


Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη.

Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

Πρόσθετη εργασία υπάρχει όταν πραγματοποιείται απασχόληση πέρα του καθορισμένου (μικρότερου) ωραρίου ημερησίως.

Η πρόσθετη αυτή απασχόληση αμείβεται με απλό ωρομίσθιο, ασφαλώς δεν αποτελεί υπερωρία εφόσον δεν υπερβαίνει τα νόμιμα χρονικά όρια εργασίας και δεν καταγράφεται στο βιβλίο υπερωριών.


Υπερωρία θεωρείται η απασχόληση πέρα των 8 ωρών ημερησίως, όταν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή η απασχόληση πέρα των 9 ωρών ημερησίως όταν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (άρθρα 3,6 της από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ, άρθρο 6 της από 14-2-1984 ΕΓΣΣΕ, άρθρο 1 του Ν.3385/2005, άρθρο 74 του Ν.3863/2010). Όταν πραγματοποιείται υπερωρία, αυτή αμείβεται σύμφωνα με τις προσαυξήσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.


Για τον μερικώς απασχολούμενο αλλά και για τον εργαζόμενο κατά το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας (λιγότερες ημέρες την εβδομάδα) δεν υπάρχει θέμα πραγματοποίησης υπερεργασίας, αφού με την μερική απασχόληση ή την εκ περιτροπής εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει εβδομαδιαίως τις 40 ώρες εργασίας (σχετικές οι ανωτέρω διατάξεις περί χρονικών ορίων).


Για την πρόσθετη εργασία του μερικώς απασχολούμενου, πέρα από την καταβολή των επιπλέον ωρομισθίων και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται η υποβολή πίνακα προσωπικού τροποποιητικού ωραρίου (Ε4) στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της απασχόλησης του εργαζόμενου (άρθρο 55 του Ν. 4310/2014), έστω και αν η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα εκτάκτως, εξαιρετικά σπάνια ή και για μία και μοναδική φορά. To ίδιο ισχύει και για την πρόσθετη εργασία στον εκ περιτροπής απασχολούμενο.


Εάν η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο, τότε θεωρείται όταν έχουν μεταβληθεί οι συμφωνημένες ώρες εργασίας, και εκτός την υποβολή τροποποιητικού πίνακα προσωπικού (Ε4), απαιτείται και η υποβολή εντύπου (Ε9) τροποποίηση όρων ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας (στην περίπτωση μεταβολής των ημερών εργασίας), πάντα εντός προθεσμίας (8) οκτώ ημερών.


Σε περίπτωση που η πρόσθετη εργασία του μερικώς απασχολούμενου συνιστά πλήρη απασχόληση κατά τρόπο συνήθη και σταθερό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε δύναται να θεωρηθεί ότι η σχέση εργασίας έχει μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση (έστω και σιωπηρά) και για την επαναφορά στο σύστημα της μερικής απασχόλησης απαιτείται να καταρτιστεί νέα έγγραφη ατομική σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 τουΝ.3846/2010.


Βασίλης Τραϊανόπουλος

Επιθεωρητής Εργασ. Σχέσεωνπηγή: http://www.ergasiaka-gr.net