Αποκλειστικό DNews: Ο κορονοϊός φέρνει... παράταση για τον νέο κατώτατο μισθό, τα σενάρια που εξετάζονται

Αλεξάνδρα Κλειδαρά

19/03/2021 - 07:08

Νέα παράταση φαίνεται ότι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News, στο υπουργείο Εργασίας μελετούν δύο σενάρια για το πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού.

Το πρώτο σενάριο κάνει λόγο για έναρξη της διαδικασίας του κατώτατου μισθού τον Μάιο ώστε μέσα στο φθινόπωρο να αποφασιστεί ο νέος κατωτατος μισθός. Το δεύτερο σενάριο αναφέρει για έναρξη της διαδικασίας τον Σεπτέμβριο.

Η αναβολή σε αυτή τη οικονομική και κοινωνική στιγμή που ζει η χώρα εν μέσω πανδημίας κρίνεται επιβεβλημένη αν λάβει υπόψη του κάποιος ότι σύμφωνα με τον νόμο το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρει για τον κατώτατο μισθό ότι «σκοπός είναι η δημιουργία ψηφιακού μηχανισμού που θα συλλέγει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα προκειμένου ο ελάχιστος μισθός να είναι σύμφωνος με την πραγματική πορεία / πρόοδο της οικονομίας, να υποστηρίξει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων».

Σήμερα ο κατώτατος μισθός έχει οριστεί στα 650 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 ευρώ. Η διαδικασία για τον ορισμό του νέου κατώτατου μισθού προβλέπει έναρξη της διαδικασίας από 3μελή Επιτροπή Διαβούλευσης (Πρόεδρος Ο.ΜΕ.Δ., εκπρόσωπος υπουργού Οικονομικών και εκπρόσωπος του υπουργού Εργασίας), η οποία αποστέλλει έγγραφη πρόσκληση προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ−Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο ΙΜΕ−Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝ. ΕΜ.Υ. ΕΣΕΕ).

Οι ερευνητικοί αυτοί φορείς πρέπει να συντάξουν έκθεση για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες.

Στην συνέχεια οι επιστημονικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τις εκθέσεις για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Η Επιτροπή Διαβούλευσης σχηματίζει φάκελο με τις εκθέσεις των εξειδικευμένων ερευνητικών φορέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου και τον στέλνει στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, ΓΣΕΕ, Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. ώστε να εκφράσουν γνώμη, με υποβολή υπομνήματος και τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Ακολούθως η Επιτροπή Διαβούλευσης πρέπει να διαβιβάσει το υπόμνημα κάθε δια βουλευόμενου προς τους υπόλοιπους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση σε σχέση με την τυχόν αναπροσαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Στην συνέχεια πρέπει να διαβιβαστούν όλα τα υπομνήματα και η τεκμηρίωση των διαβουλευομένων, καθώς και η έκθεση των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης.

Το πόρισμα συντάσσεται σε συνεργασία με επιτροπή αποτελούμενη από 5 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας και κυρίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων.

Μέσα σε περίπου έναν μήνα ολοκληρώνεται το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης και υποβάλλεται στον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εργασίας. Ακολούθως πρέπει να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας μαζί με όλες τις εκθέσεις, τα υπομνήματα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης.

Έπειτα, ακολουθεί εισήγηση του Υπουργού Εργασίας στο υπουργικό Συμβούλιο για τον νέο κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε.

Ψηφιακός Μηχανισμός

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι ο Μηχανισμός προσδιορισμού (νομοθετημένου) κατώτατου μισθού να συγκεντρώνει τα στοιχεία εκείνα ώστε ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός να είναι ευθυγραμμισμένος με την πραγματική πορεία της οικονομίας, να στηρίζει και να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στοχεύει στην ανάσχεση των απολύσεων, στη διατήρηση αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και για αυτό απαιτείται εξαγωγή και συγκέντρωση στοιχείων προερχόμενα από τα επιστημονικά – ερευνητικά ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων, ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ κτλ., συγκέντρωση στοιχείων προς τροφοδότηση/ ενημέρωση της διαδικασίας/ μηχανισμού προσδιορισμού/ εξαγωγής νομοθετημένου μισθού (data to inform the minimum wage setting process/cycle), καθώς και βελτίωση ή ενίσχυση της επάρκειας και προσβασιμότητα Στοιχείων/ δεδομένων.

Ως εκ τούτου, θα εξασφαλιστούν η αξιολόγηση της ποιότητας, της επάρκειας, της συνάφειας των διαθέσιμων στοιχείων/δεδομένων που απαιτούνται με πλήρη ανάλυση και πρόβλεψη σε ετήσια βάση για την εξαγωγή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

ΠΗΓΗ: https://www.dikaiologitika.gr/