Αποζημίωση απόλυσης

Αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλων, σύμφωνα με το μνημόνιο 3

Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

α) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του Ν.4093/2012, στις 12/11/2012 ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του.


(Δηλαδή αν κάποιος εργαζόμενος έχει σήμερα 18 χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και απολυθεί, θα πάρει αποζημίωση 14 μικτούς μισθούς πλέον του 1/6 αυτών. Ας υποθέσουμε τώρα, ότι συνεχίζει να εργάζεται στον εργοδότη για ακόμη 5 χρόνια, όποτε και απολύεται, μετά από 23 χρόνια υπηρεσίας δηλαδή. Δεν θα πάρει αποζημίωση 19 μισθούς + 1/6 όπως ίσχυε, αλλά μόνο τους 14 μισθούς + 1/6, αφού δεν μετράει η υπηρεσία του από την ψήφιση του νέου μνημονίου και μετά στις 12/11/2012)


β) Μετά τα 17 συμπληρωμένα χρόνια η αποζημίωση υπολογίζεται με τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ


Σε περίπτωση που ο μισθωτός έχει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, (εδάφιο δεύτερο άρθρου 8 του Ν. 3198/55 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/76) η οριζόμενη αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955, δηλαδή δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που υπερβαίνουν το 8πλάσιο του ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμόν 30.

Για τους εργατοτεχνίτες δεν αλλάζει η κατάσταση που επικρατούσε μέχρι σήμερα, συνεπώς ισχύει ο παρακάτω πίνακας

Σε απόλυση με προειδοποίηση οφείλεται το ½ της αποζημίωσης .

Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση.

Ο χρόνος υπηρεσίας στον εργοδότη που μετράει για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι αυτός που έχει διανυθεί μέχρι την ημερομηνία προειδοποίησης (ΑΠ 2064/86), ενώ επίσης οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, είναι αυτές που λάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο της προειδοποίησης (ΑΠ 323/38)

Αποζημίωση δεν οφείλεται στην περίπτωση απόλυσης πριν τη συμπλήρωση 12/μηνης απασχόλησης (δοκιμαστική περίοδος)

Στις διαφορετικές απόψεις, για τη χρονική περίοδο ιχύος των διατάξεων για τη δοκιμαστική περίοδο, και εάν αφορά και στους εργατοτεχνίτες, το Υπουργείο Εργασίας στο υπ' αριθ. 1983/66/24-2-2011 έγγραφο του "Διευκρινήσεις του Ν. 3899/10" αναφέρει ότι, "οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για κάθε απόλυση υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη η οποία γίνεται από 17/12/2010 και εφεξής.


Δείτε το πρόγραμμα: Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσηςΠως ήταν πριν το ΜΠΔΣ 2013 - 2016


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Ν. 2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/