Ίση μεταχείριση - ισότητα φίλων - προστασία μητρότητας

Συγκεντρωμένη πληροφόρηση για την Ίση μεταχείριση - Ισότητα φύλων - Προστασία μητρότητας στον εργασιακό τομέα. Υφιστάμενες διατάξεις, εγκύκλιοι, έγγραφα, αποφάσεις δικαστηρίωνΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ

Περιεχόμενα

 • Ν. 46/1975 Κύρωση της 100/1951 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας.

 • Ν. 945/1979 ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΟΚ

 • Ν. 1414/1984 Ισότητα φύλων (Κατηργήθη με Ν. 3488/2006)

 • Απαγόρευση καταγγελίας ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3304 (ΦΕΚ Α΄ 16/27.01.2005)

 • Σκοπός

 • Η αρχή της ίσης μεταχείρισης

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

 • ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 • Η έννοια των διακρίσεων

 • Πεδίο εφαρμογής

 • Ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις

 • Θετική δράση

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

 • ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ,ΗΛΙΚΙΑΣ Ή ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Η έννοια των διακρίσεων

 • Πεδίο εφαρμογής

 • Επαγγελματικές απαιτήσειςΕύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία

 • Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας

 • Θετική δράση και ειδικά μέτρα

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Παροχή προστασίας

 • Βάρος αποδείξεωςΠροστασία έναντι αντιμέτρων

 • Ποινικές κυρώσεις

 • Διοικητικές κυρώσεις

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Κοινωνικός διάλογος

 • Φορείς προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης

 • Σύσταση Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης

 • Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης

 • Υπηρεσία Ίσης Μεταχείρισης

 • Λοιπές διατάξεις

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3896 (ΦΕΚ Α΄ 207/08.12.2010)

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/54/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

 • Σκοπός

 • Ορισμοί

 • Αρχή ίσης μεταχείρισης - Απαγόρευση διακρίσεων

 • ΤΙΤΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

 • ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ

 • Απαγόρευση διακρίσεων ως προς τις αμοιβές

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

 • ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Πεδίο εφαρμογής

 • Εκταση της απαγόρευσης

 • Περιπτώσεις διακρίσεων

 • Εφαρμογή ως προς τους αυτοαπασχολούμενους

 • Αναδρομική εφαρμογή ως προς τους μισθωτούς

 • Μεταβλητή ηλικία συνταξιοδότησης

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 • ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Πρόσβαση στην απασχόληση - Οροι πρόσληψης

 • Συνθήκες και όροι απασχόλησης - Επαγγελματική εξέλιξη

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση

 • Λύση της σχέσεως εργασίας και της υπαλληλικής σχέσεως - Προστασία έναντι αντιποίνων

 • Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις

 • Επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 • ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Πεδίο εφαρμογής

 • Διάκριση λόγω γονικής άδειας ανατροφής και υιοθεσίας

 • Θετικά μέτρα

 • Προστασία μητρότητας, πατρότητας και οικογενειακής ζωής

 • Δικαιούχοι επιδόματος γάμου και παιδιών

 • Έννομη προστασία

 • Αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

 • Βάρος απόδειξης

 • Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

 • Υποχρέωση πληροφόρησης και παροχής στοιχείων

 • Τμήμα Ισότητας των Φύλων του

 • Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αρμοδιότητες αυτών

 • Κοινωνικός διάλογος

 • Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 23 Οδηγίας)

 • Ν 4075/2012: Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων/Γονικές άδειες κλπ (568045)

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ΚΑΙ ETUC ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/34/ΕΚ

 • Σκοπός

 • Πεδίο εφαρμογής

 • Γονική άδεια ανατροφής – Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις

 • Ειδικές γονικές άδειες

 • Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα Προστασία εργαζομένων

 • (άρθρο 2 της Οδηγίας Κυρώσεις)

 • Τελικές διατάξεις

 • Ν 4144/2013: Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην Κοινων. Ασφάλιση, αγορά εργασίας κλπ διατάξ. Υπ. Εργασ. Κοινων. Ασφάλ. Πρόνοιας

 • Τροποποιήσεις του ν. 4075/2012 (Α 89)

 • ΥΑ 33891/606 ΦΕΚ Β 833 2008: Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`Δικαιούχοι - Διάρκεια - Διαδικασία

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

 • Φορέας Καταβολής της Παροχής - Προϋποθέσεις - Καταβαλλόμενο Ποσό - Διαδικασία - Δικαιολογητικά - Επίλυση Διαφορών

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 • Ν 3655/2008: Μεταρρύθμιση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ενοποιήσεις, όρια ηλικίας συνταξιοδότησης-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΑ- ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ κλπ

 • Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

 • Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 170/5.8.2011.

 • Ν 3996/2011: Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας,Θέματα ΕΡΓΑΤΙΚΑ, Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΚΑΣ,ΟΑΕΔ κλπ (548739)

 • Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας

 • Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2/4/1996 άρθρο 11

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Σ.ΕΠ.Ε./ΟΑΕΔπηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/