ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3846/2010 η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις αμοίβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Εξαιρούνται οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτουν τα εξής:
-Η προσαύξηση 30% του ημερομισθίου οφείλεται στην περίπτωση απασχόλησης κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, ενώ με διάταξη αναγκαστικού δικαίου, εφαρμόζεται πενθήμερη εργασία.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 29-12-1980 Π.Ν.Π που κυρώθηκε με τον Ν.1157/1981, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις μπορεί να καθιερώνεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε δεν προβλέπει πενθήμερο.

Επομένως η προσαύξηση 30% οφείλεται στην περίπτωση απασχόλησης την έκτη ημέρα της εβδομάδας κατά παράβαση της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, όταν αυτή επιβάλλεται με όρους συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων (κλαδικών – ομοιοεπαγγελματικών - επιχειρησιακών) που δεσμεύουν εργοδότη και εργαζόμενο (απασχόληση δηλαδή κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 7 και 21 του Ν.1876/1990).

- Για τις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν εφαρμόζεται απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας κατά παράβαση όρων Σ.Σ.Ε ή Διαιτητικής Απόφασης, ο εργαζόμενος που απασχολήθηκε δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.

- Στις παραπάνω περιπτώσεις η καταβολή της προσαύξησης ή της αποζημίωσης, δεν αναστέλλει την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις των αναγκαστικών διατάξεων περί χρονικών ορίων μισθωτών(παράβαση πενθημέρου).

-Όταν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία όχι με όρο Σ.Σ.Ε ή Διαιτητικής Απόφασης αλλά με συμφωνία μεταξύ εργοδότη – εργαζόμενου (όρος ατομικής σύμβασης εργασίας), η απασχόληση κατά την έκτη ημέρα αν θεωρηθεί ότι αποτελεί νέα συμφωνία ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης εργασίας (έγγραφη ή σιωπηρή) δεν αμοίβεται με προσαύξηση 30% αλλά με απλό (ημερομίσθιο –ωρομίσθιο).

Σε αυτή την περίπτωση όμως εξετάζεται εάν η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού ξεπερνά τις 40 ώρες (άρθρα 3,6 της από 26-2-1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, άρθρο 6 της από 14-2-1984 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, άρθρο 1 του Ν.3385/2005, άρθρο 74 του Ν.3863/2010) οπότε οφείλεται η προσαύξηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση, για υπερεργασία 20%, υπερωρία 40% κ.λ.π.

Τέλος στην περίπτωση που μονομερώς ο εργοδότης τροποποιεί τους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας, επιβάλλει δηλαδή εξαήμερη εβδομαδιαία απασχόληση ενώ έχει συμφωνηθεί πενθήμερη απασχόληση, μπορεί ο εργαζόμενος να θεωρήσει την απασχόληση της έκτης ημέρας ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του και να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια.

Βασίλης Τραϊανόπουλος 
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων


πηγή: www.ergasiaka-gr.net

Δείτε μας στο Facebook