Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται επίδομα γάμου. Τι προβλέπεται στην ΕΓΣΣΕ;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 (άρθρο Πρώτο, Υποπαρ.ΙΑ 11), αναγορεύεται σε γενικώς ισχύον για όλους τους εργαζόμενους όλης της χώρας κατώτατο όριο μισθού – ημερομισθίου το νομοθετημένο κατώτατο όριο. Στο νομοθετημένο αυτό κατώτατο όριο δεν προβλέπεται τι επίδομα γάμου.

Οι ανωτέρω διατάξεις ορίζουν ότι οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, και κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών Οργανώσεων(στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.
Συνεπώς από τα παραπάνω προκύπτει, ότι για τους εργοδότες που δεν ανήκουν στις εργοδοτικές Οργανώσεις που υπογράφουν την νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του επιδόματος γάμου.

To επίδομα γάμου, οφείλουν οι εργοδότες που δεσμεύονται από επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε η οποία βρίσκεται σε ισχύ και προβλέπει επίδομα γάμου. Η επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε δεσμεύει όλο το προσωπικό της επιχείρησης.
Επίδομα γάμου, οφείλουν και όσοι εργοδότες δεσμεύονται από κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε που προβλέπουν επίδομα γάμου. Για να υπάρχει δέσμευση, πρέπει και ο εργοδότης και ο μισθωτός να δεσμεύονται, δηλαδή να είναι μέλη των Οργανώσεων που έχουν συνάψει τις συγκεκριμένες Σ.Σ.Ε.
Επίσης επίδομα γάμου οφείλεται στον εργαζόμενο όταν προβλέπεται από την ατομική σύμβαση εργασίας ως ρητός όρος.
Επίδομα γάμου οφείλεται στον εργαζόμενο, και στην περίπτωση που τούτο καταβάλλεται σταθερά και ομοιόμορφα επί μακρό χρονικό διάστημα έστω και αν δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση από κανονιστική διάταξη, διότι αποτελεί πλέον σιωπηρό όρο της ατομικής σύμβασης εργασίας και καθίσταται υποχρεωτική η συνέχιση καταβολής του επιδόματος (αρχή ελευθερίας των συμβάσεων - 361 Α.Κ). Ομοίως για τον ίδιο λόγο στην περίπτωση που έληξε ή καταγγέλθηκε Σ.Σ.Ε, πέρασε το τρίμηνο της μετενέργειας και το επίδομα συνεχιζόταν να καταβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα (δεν περικόπηκε μονομερώς σύμφωνα με την Π.Υ.Σ 6/2012), η καταβολή του επιδόματος γάμου είναι υποχρεωτική μέχρι να τροποποιηθούν οι όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας (απαιτείται συναίνεση του εργαζόμενου).

Ζήτημα δημιουργείται κατά άποψη εργατολόγων, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής επιδόματος γάμου και από εργοδότες που ανήκουν σε εργοδοτικές Οργανώσεις που υπογράφουν την από 26.3. 2014 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Η άποψη στηρίζεται στο γεγονός ότι η Ε.Γ.Σ. Σ.Ε 2014 δεν περιέχει μισθολογικούς όρους, και έτσι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη της περ.2α ΥΠΟΠΑΡ. ΙΑ.11 του Ν.4093/2012.

Το άρθρο 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ετών 2012-2013 ορίζει ότι, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το επίδομα γάμου έχει θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους όλης της χώρας.
Το άρθρο 3 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2014 ορίζει ότι, όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίστηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.
Το άρθρο 2 παρ.5 του Ν.1876/1990 ορίζει ότι, περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας αποτελούν εκτός των άλλων και τα ζητήματα ερμηνείας των κανονιστικών όρων της Σ.Σ.Ε.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει κατά την άποψή μας το συμπέρασμα ότι, το επίδομα γάμου υποχρεωτικά πρέπει να καταβάλλεται από τους εργοδότες που ανήκουν στις εργοδοτικές Οργανώσεις που συμβάλλονται στην σύναψη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2014.
Σημειώνουμε ότι η ισχύς της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2014 έχει παραταθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 7/29-9-2015).


Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net

Δείτε μας στο Facebook