Ν. 2224/1994 - Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης


Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα:
 • Επιτροπές συνδικαλιστικών στελεχών : (άρθ. 1)
 • Προσωπικό ασφαλείας : (άρθ. 2)
 • Δημόσιος διάλογος : (άρθ. 3)
 • Επαναπρόσληψη απολυθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους : (άρθ. 4)
 • Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων : (άρθ. 5)
 • Θέματα συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Συνδικαλιστικές άδειες: (άρθ. 6)
 • Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) : (άρθ. 7)
 • Συμβούλια εργαζομένων : (άρθ. 8)
 • Άδεια μητρότητας : (άρθ. 9)
 • Ειδικός λογαριασμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης & εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) : (άρθ. 14)
 • Επιχορήγηση ΕΛΙΝΥΑΕ : (άρθ. 14 §6)
 • Εθνικό κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) : (άρθ. 16-17)
 • Οργάνωση Υπουργείου Εργασίας : (άρθ. 18-19)
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας : (άρθ. 21)
 • Θέματα προστασίας προσώπων του ν. 1648/86 : (άρθ. 22)
 • Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων : (άρθ. 23 & 46)
 • Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων- Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 24-26)
 • Διοικητικές κυρώσεις- ΥΑΕ : (άρθ. 24)
 • Ποινικές κυρώσεις- ΥΑΕ : (άρθ. 25)
 • Ιατρός εργασίας – τεχνικός ασφάλειας : (άρθ. 26)
 • Άδεια σπουδών εργαζόμενων μαθητών : (άρθ. 50)

Τροποποιήθηκε από

Ν. 3850/10, (84/Α/2.6.10)  «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»

Ν. 3762/09, (75/Α/15.5.09)  «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»

Ν. 3385/05, (210/Α/19.8.05)  «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις»

Ν. 2336/95, (189/Α/12.9.95)  «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα


Δείτε μας στο Facebook