Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας


Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4892/1/76−γ΄ από 17−5−2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008» (Β΄ 664). 3

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 «΄Αδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας» (Α΄ 164), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3707/2008 (Α΄ 209).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 163).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ 18 από 30−11−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου» (Β΄− 2748).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η περίπτωση (β) του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 4892/1/76−γ΄ από 17−5−2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 664) τροποποιείται ως εξής: «β. πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» ή αντίστοιχο προς αυτό που χορηγείται μετά από πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4β του Ν.2009/1992, η οποία διεξάγεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)».

2. Στο άρθρο 1 της ίδιας ως άνω απόφασης προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. βεβαίωση – πιστοποιητικό αποφοίτησης από παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων ή Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 *02006060503120008*

Δείτε μας στο Facebook