Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2013, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής


Αρ. πρωτ.: 9280/196/1.4.2013 

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2013, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής

Αριθμ.Πρ. 9280/196/1.4.2013 

(ΦΕΚ Β' 774/03-04-2013) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 
Ταχ.Κώδικας : 10182-Αθήνα 
Τηλέφωνο :2131516393, 2131516395, 2131516080. 

Θέμα :Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2013, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85). 

2. Το άρθρο 7 του Ν. 74/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 139). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 436/1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98), όπως ισχύει. 

αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2013 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και μεταθέτουμε αυτή για τις 7.5.2013 και ημέρα Τρίτη. 

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣΔείτε μας στο Facebook