ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣΣυγκεντρωμένη πληροφόρηση για την  Ίση μεταχείριση - Ισότητα φύλων - Προστασία μητρότητας στον εργασιακό τομέα. Υφιστάμενες διατάξεις, εγκύκλιοι, έγγραφα, αποφάσεις δικαστηρίων


ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ
Περιεχόμενα 
 • Ν. 46/1975 Κύρωση της 100/1951 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας.
 • Ν. 945/1979 ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΟΚ
 • Ν. 1414/1984 Ισότητα φύλων (Κατηργήθη με Ν. 3488/2006)
 • Απαγόρευση καταγγελίας ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3304   (ΦΕΚ Α΄ 16/27.01.2005)
 • Σκοπός
 • Η αρχή της ίσης μεταχείρισης
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
 • ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ  Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
 • Η έννοια των διακρίσεων
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις
 • Θετική δράση
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
 • ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ,ΗΛΙΚΙΑΣ Ή ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Η έννοια των διακρίσεων
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Επαγγελματικές απαιτήσειςΕύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία
 • Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας
 • Θετική δράση και ειδικά μέτρα
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • Παροχή προστασίας
 • Βάρος αποδείξεωςΠροστασία έναντι αντιμέτρων
 • Ποινικές κυρώσεις
 • Διοικητικές κυρώσεις
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • Κοινωνικός διάλογος
 • Φορείς προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
 • Σύσταση Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης
 • Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης
 • Υπηρεσία Ίσης Μεταχείρισης
 • Λοιπές διατάξεις
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3896  (ΦΕΚ Α΄ 207/08.12.2010)
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/54/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
 • Σκοπός
 • Ορισμοί
 • Αρχή ίσης μεταχείρισης - Απαγόρευση διακρίσεων
 • ΤΙΤΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
 • ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ
 • Απαγόρευση διακρίσεων ως προς τις αμοιβές
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
 • ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Εκταση της απαγόρευσης
 • Περιπτώσεις διακρίσεων
 • Εφαρμογή ως προς τους αυτοαπασχολούμενους
 • Αναδρομική εφαρμογή ως προς τους μισθωτούς
 • Μεταβλητή ηλικία συνταξιοδότησης
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
 • ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Πρόσβαση στην απασχόληση - Οροι πρόσληψης
 • Συνθήκες και όροι απασχόλησης - Επαγγελματική εξέλιξη
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση
 • Λύση της σχέσεως εργασίας και της υπαλληλικής σχέσεως - Προστασία έναντι αντιποίνων
 • Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις
 • Επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 • ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Διάκριση λόγω γονικής άδειας ανατροφής και υιοθεσίας
 • Θετικά μέτρα
 • Προστασία μητρότητας, πατρότητας και οικογενειακής ζωής
 • Δικαιούχοι επιδόματος γάμου και παιδιών
 • Έννομη προστασία
 • Αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
 • Βάρος απόδειξης
 • Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
 • Υποχρέωση πληροφόρησης και παροχής στοιχείων
 • Τμήμα Ισότητας των Φύλων του
 • Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας των Φύλων του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής  Ασφάλισης και αρμοδιότητες αυτών
 • Κοινωνικός διάλογος
 • Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 23 Οδηγίας)
 • Ν 4075/2012: Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων/Γονικές άδειες κλπ (568045)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ BUSINESSEUROPEUEAPMECEEP ΚΑΙ ETUC ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/34/ΕΚ
 • Σκοπός
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Γονική άδεια ανατροφής – Δικαιούχοι -  Όροι και προϋποθέσεις
 • Ειδικές γονικές άδειες
 • Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα Προστασία εργαζομένων
 • (άρθρο 2 της Οδηγίας  Κυρώσεις)
 • Τελικές διατάξεις
 • Ν 4144/2013: Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην Κοινων. Ασφάλιση, αγορά εργασίας  κλπ διατάξ. Υπ. Εργασ. Κοινων. Ασφάλ. Πρόνοιας
 • Τροποποιήσεις του ν. 4075/2012 (Α 89)
 • ΥΑ 33891/606 ΦΕΚ Β 833 2008: Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
 • Δικαιούχοι - Διάρκεια - Διαδικασία
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
 • Φορέας Καταβολής της Παροχής - Προϋποθέσεις - Καταβαλλόμενο Ποσό - Διαδικασία - Δικαιολογητικά - Επίλυση Διαφορών
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
 • Ν 3655/2008: Μεταρρύθμιση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ενοποιήσεις, όρια ηλικίας συνταξιοδότησης-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΑ- ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ κλπ
 • Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
 • Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 170/5.8.2011.
 • Ν 3996/2011: Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας,Θέματα ΕΡΓΑΤΙΚΑ, Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΚΑΣ,ΟΑΕΔ κλπ (548739)
 • Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας
 • Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2/4/1996 άρθρο 11
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Σ.ΕΠ.Ε./ΟΑΕΔ


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/

Δείτε μας στο Facebook