Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009/1992


Αριθμ. ΓΠ/20007/12 (ΦΕΚ 2899 Β/29-10-2012) : Απόφαση της υπ’ αριθμ. 37/19.10.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 24ο: «Αντικατάσταση της υπ’αριθμ. Β/14135/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009/1992». 


ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α΄) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 11 και των παρ. 3 και 23 του άρθρου 24. 

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4β του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α΄) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», όπως ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. 158993/Η/16.12.2010 (ΦΕΚ 1956Β΄) απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 

4. Την υπ’ αριθμ. 155723/Η/08.12.2010 (ΦΕΚ 405ΥΟΔΔ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», η οποία εκδόθηκε δυνάμει της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3879/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» και με την υπ’ αρ. 124977/Η/ 17.10.2012 (ΦΕΚ 485 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αντικατάσταση εκπροσώπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». 

5. Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ 2351Β΄) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.ΚΕ.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 147726/Η/23.12.2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2957Β’) με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 3 της 119959/Η/20.10.2011 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου “Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)”, “Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)” και “Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)” εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» και κυρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α΄). 

6. Την υπ’ αριθμ. 4892/1/76.γ’/2010 κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1016/109/183/2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 606 Β΄) «”Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4892/1/76-γ΄ από 17-5-2010 Κοινής Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3707/2008» (Β΄ 664)”». 

7. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ/7630/2012 απόφαση της 15ης/ 23.04.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 1715 Β΄) «Έγκριση νέας ειδικότητας: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 

8. Το υπ’ αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 8927/ 17.05.2012 έγγραφο του ΚΕ.ΜΕ.Α. σχετικά με την αξιολόγηση και πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων. 

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2026354/4115/0022/ 09.05.1996 (ΦΕΚ 509Β΄), κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό Ε/9690/19/6/1997 (ΦΕΚ 528Β΄), όμοια απόφαση και τις με αριθμό Δ/21294/12.10.2000 (ΦΕΚ 1283Β΄), Δ/30501/12.12.2007 (ΦΕΚ 2381Β΄) και ΔΚ2/29224/27.11.2008 (ΦΕΚ 2438Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύει. 

10. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικασίας πιστοποίησης επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

12. Την υπ’ αριθμ. Β/14135/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 2160 Β΄) «Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”». 

13. Την υπ’ αριθμ. 221/19.10.2012 πρόταση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναφορικά με τη συνεργασία των δύο φορέων στη διαδικασία πιστοποίησης των επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας». 

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

1. 

α. Την έγκριση της αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. Β/14135/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”» με την παρούσα, η οποία ρυθμίζει αναλυτικά τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης των επαγγελματιών της ανωτέρω ειδικότητας, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και 

β. Τον καθορισμό της αντιστοίχισης της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009/1992 όπως ισχύει, ως ακολούθως: 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οργάνωση και διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης 

Άρθρο 1 

Φορέας διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης - Δικαίωμα συμμετοχής και δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης 

1.1. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της παρούσας απόφασης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. 

1.2. Διευκρινίσεις όσον αφορά θέματα που ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση και αφορούν στην υλοποίησή της, ως άνω, ανάθεσης παρέχονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ύστερα από συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α. 

1.3. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης της παρούσας απόφασης έχουν οι επαγγελματίες 

που έχουν εργασθεί ως μισθωτό προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

1.4. Μαζί με τις αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους και: 

1.4.1. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας. 

1.4.2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως. 

1.4.3. Νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή φορολογικά ή ασφαλιστικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία. 

1.4.4. Απόδειξη καταβολής των εκάστοτε ορισθέντων, με Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξέταστρων. 

1.5. Στην περίπτωση ικανοποίησης του αιτήματος για συμμετοχή στις εξετάσεις της παρούσας απόφασης, χορηγείται στον υποψήφιο Κωδικός Αριθμός Υποψηφίου, ο οποίος αποτελεί μοναδικό αριθμό που χαρακτηρίζει τον υποψήφιο σε όλα τα στάδια της εξεταστικής διαδικασίας και αναγράφεται και στην χορηγούμενη Βεβαίωση Επάρκειας του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

1.6. Η τελική κατάσταση συμμετεχόντων διαβιβάζεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από την ΚΕΕ στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 


Άρθρο 2 

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) 

2.1. Για τις ανάγκες της οργάνωσης και της διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης της παρούσας απόφασης, συνιστάται με την παρούσα απόφαση και συγκροτείται στο ΚΕ.ΜΕ.Α. με πράξη του Δ.Σ. του η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.). 

Η Κ.Ε.Ε. είναι τριμελής και συγκροτείται από έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με εμπειρία στα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους του ΚΕ.ΜΕ.Α. που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.. 

Καθήκοντα Προέδρου της Κ.Ε.Ε. ανατίθενται με την πράξη συγκρότησης στον ένα εκπρόσωπο του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

Η Κ.Ε.Ε. έχει τη συνολική και επιτελική ευθύνη για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των διαδικασιών των Εξετάσεων Πιστοποίησης και εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο των υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.Α. που συμμετέχουν στις διαδικασίες των εξετάσεων, των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων, των Επιτηρητών Αιθουσών και των Εξεταστών του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων. 

2.2. Η Κ.Ε.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

2.1.1. Συντονίζει το έργο των υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.Α. στη συλλογή και επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων και στην καταχώρησή τους σε σχετικό λογισμικό. 

2.1.2. Εισηγείται στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. το Πρόγραμμα Εξετάσεων. 

2.1.3. Εισηγείται στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. την έγκριση των Εξεταστικών Κέντρων, τον καθορισμό των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων, των Επιτηρητών αιθουσών και των Εξεταστών Πρακτικού Μέρους. 

2.1.4. Μεριμνά για την εξαγωγή των θεμάτων προς εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης της παρούσας απόφασης. 

Κατά τα λοιπά η Κ.Ε.Ε. λειτουργεί με βάση τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του δημοσίου. 

2.2. Καθήκοντα γραμματείας της Κ.Ε.Ε. ασκεί ένας (1) υπάλληλος που υπηρετεί στο ΚΕ.ΜΕ.Α. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

2.3. Η θητεία των μελών της Κ.Ε.Ε. και της γραμματείας είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησης της Κ.Ε.Ε.. 

2.4. Η γραμματεία της Κ.Ε.Ε. τηρεί αρχείο των αποφάσεών της που έχουν σχέση με το έργο και τη δραστηριότητα της επιτροπής. 

2.5. Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της Κ.Ε.Ε. μπορεί το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. να αναθέτει σε υπηρεσίες του ΚΕ.ΜΕ.Α. συγκεκριμένες αρμοδιότητες υποστηρικτικές του έργου της Κ.Ε.Ε. 


Άρθρο 3 

Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίησης 

3.1. Η πιστοποίηση των επαγγελματιών της παρούσας απόφασης βασίζεται σε εξετάσεις που αποτελούνται από το Θεωρητικό Μέρος και το Πρακτικό Μέρος, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» των Ι.Ε.Κ.. 

3.2. Πρόγραμμα Εξετάσεων: 

Η Κ.Ε.Ε. εισηγείται στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. το Πρόγραμμα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων. Μετά την έγκρισή του το Πρόγραμμα Εξετάσεων ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες των ν.π.ι.δ. «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» και «ΚΕ.ΜΕ.Α.» και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. 

3.3. Εξεταστικά Κέντρα: 

Τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.. Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων και των γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθηκών κάθε περιφέρειας. 

Κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους και Πρακτικού Μέρους λειτουργεί σε χώρους του ΚΕ.ΜΕ.Α. ή της Κ.Υ. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ή χώρων που έχουν δωρεάν παραχωρηθεί στο ΚΕ.ΜΕ.Α. και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξετάσεων. 

Η Κ.Ε.Ε. εισηγείται στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. τον Υπεύθυνο για κάθε Εξεταστικό Κέντρο, καθώς και τους Επιτηρητές των Αιθουσών και τους Εξεταστές Πρακτικού Μέρους. 


Άρθρο 4 

Εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 

4.1. Κατά τη δοκιμασία του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης της παρούσας απόφασης επιδιώκεται η διαπίστωση αν ο εξεταζόμενος κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας». 

4.2. Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν στο Γραπτό Δοκίμιο του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης σε αριθμό ερωτήσεων που επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε. με ηλεκτρονική κλήρωση που διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων και σε αριθμό τέτοιο, ώστε να καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της εξεταζόμενης ειδικότητας. Τα θέματα αντλούνται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» των Ι.Ε.Κ., ο οποίος Κανονισμός γνωστοποιείται στους υποψηφίους, στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α., με επιμέλεια της Κ.Ε.Ε., τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

4.2.1. Η Κ.Ε.Ε. με βάση τη διάκριση των ερωτήσεων σε Γενικές και Ειδικές γνώσεις και σε τρεις (3) κατηγορίες, Απλές, Μέτριες και Δύσκολες επιλέγει τον αριθμό των, προς εξέταση, θεμάτων, ώστε: 

α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών (3) κατηγοριών να καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) του συνόλου των θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων των τριών κατηγοριών ποσοστό (70%) του συνόλου των θεμάτων και β) ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την απάντηση των θεμάτων από τους εξεταζόμενους να ανέρχεται σε δυόμιση (2,5) ώρες. 

4.2.1. Σε κάθε κατηγορία ερωτήσεων (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) το κλάσμα: (αριθμός ερωτήσεων των γνώσεων ανά κατηγορία) / (συνολικός αριθμός των προς εξέταση θεμάτων), καθορίζει έναν αριθμό ν (βήμα κλήρωσης). 

4.2.2. Για κάθε είδους γνώσεις (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται ένας τυχαίος αριθμός ρ (ρ<ν). Ως εξεταζόμενα θέματα ορίζονται οι ερωτήσεις του Κανονισμού Κατάρτισης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» των Ι.Ε.Κ. ανά είδος γνώσης και κατηγορίας: ρ, ρ + ν, ρ +2ν,... (πλήθος ίσο με τον αριθμό των θεμάτων της κατηγορίας). 

4.3. Η Κ.Ε.Ε. διαβιβάζει τα προς εξέταση θέματα στα Εξεταστικά Κέντρα με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο. 

4.4. Κάθε Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. 

4.5. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι' αυτούς Εξεταστικό Κέντρο και καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί. 

Παρόντες θεωρούνται μόνο οι εξεταζόμενοι, που βρίσκονται μέσα στις οικείες αίθουσες, κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα. 

Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μιας (1) τουλάχιστον ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων, παρά μόνο σε περιπτώσεις ασθένειάς του, οπότε διακόπτεται η εξέταση και συντάσσεται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου σχετικό πρακτικό. 

Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν διευκρινιστικά ερωτήματα αναφορικά με τα προς εξέταση θέματα μέσα σε χρονικό διάστημα μισής ώρας από την ώρα έναρξης των εξετάσεων. Εάν κριθεί από την Κ.Ε.Ε. ότι τα ως άνω διευκρινιστικά ερωτήματα χρήζουν απάντησης, η σχετική απάντηση αποστέλλεται σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της επικράτειας. 

4.6. Κατανομή Υποψηφίων στις αίθουσες: Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον ονομαστικό κατ’ αλφαβητική σειρά κατάλογο των υποψηφίων, ο οποίος αποστέλλεται από την Κ.Ε.Ε., καθορίζει τις αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Αντίγραφο των καταστάσεων, ανά αίθουσα, αναρτάται αυθημερόν στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. Όμοια κατάσταση αναρτάται και έξω από κάθε αίθουσα. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται με επιμέλεια του Επιτηρητή της αίθουσας, με βάση την αλφαβητική σειρά με την οποία φέρονται εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις. Σε κάθε αίθουσα μπορούν να εξετάζονται έως τριάντα (30) υποψήφιοι, με αναλογία δύο (2) Επιτηρητές ανά τριάντα (30) υποψηφίους. Σε περίπτωση αμφιθεάτρου μπορούν να εξετάζονται έως εξήντα (60) υποψήφιοι, με αναλογία τέσσερις (4) Επιτηρητές ανά εξήντα (60) υποψηφίους. 

4.7. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί. 

4.8. Κάθε υποψήφιος αφού ολοκληρώσει την απάντηση των θεμάτων στο Γραπτό Δοκίμιο προσέρχεται στον Επιτηρητή της αίθουσας, ο οποίος ενώπιον του υποψηφίου καλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου με αδιαφανές αυτοκόλλητο, διαγράφει τα κενά σημεία του Γραπτού Δοκιμίου και υπογράφει στο τέλος των απαντήσεων. 

4.9. Τα Γραπτά Δοκίμια παραδίδονται ή διαβιβάζονται με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο τρόπο, το αργότερο μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα από τους Υπεύθυνους των Εξεταστικών Κέντρων στο Κέντρο Αξιολόγησης που υπάγεται το Εξεταστικό Κέντρο, σύμφωνα με την απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 


Άρθρο 5 

Εξέταση Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης 

5.1. Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης ελέγχονται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης (profile) του επαγγέλματος και τα επιμέρους επαγγελματικά καθήκοντα του Κανονισμού Κατάρτισης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» των Ι.Ε.Κ. με την οποία αντιστοιχείται η χορηγούμενη μετά την επιτυχή περάτωση των εξετάσεων της παρούσας Βεβαίωση Επάρκειας. 

5.2. Για την εξέταση του Πρακτικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους Εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Πρακτικού μέρους), που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» των Ι.Ε.Κ.. 

5.3. Οι υποψήφιοι προσέρχονται κατ’ αλφαβητική σειρά με βάση το πρόγραμμα των εξετάσεων σε ομάδες των τριών (3) ατόμων και η εξέτασή τους γίνεται με την 

σειρά για περίπου είκοσι λεπτά (20) κάθε εξεταζόμενος και διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Εξεταστικών Κέντρων. 

5.4. Κάθε εξεταζόμενος του Πρακτικού Μέρους εξετάζεται από τρεις (3) Εξεταστές Πρακτικού Μέρους, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε. 

Κάθε εξεταστής αξιολογεί στο Δελτίο Πρακτικής Εξέτασης του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας τον εξεταζόμενο με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από 1–20. Ο τελικός βαθμός προκύπτει, μετά το πέρας των εξετάσεων κάθε ομάδας εξεταζόμενων, από το άθροισμα των βαθμών των τριών (3) βαθμολογητών διαιρούμενο διά του τρία (3). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. 

5.5. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, οι Εξεταστές Πρακτικού Μέρους παραδίδουν στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου τα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης με τους βαθμούς και των τριών (3) εξεταστών, αλλά και την τελική βαθμολογία κάθε εξεταζόμενου που προκύπτει μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των τριών (3) βαθμών. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι <0.5) ακέραιο βαθμό. 

5.6. Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού κέντρου συντάσσει κατ' αλφαβητική σειρά, ονομαστική κατάσταση όλων των εξεταζόμενων με την τελική βαθμολογία και την διαβιβάζει άμεσα με συνημμένα τα οικεία Δελτία Πρακτικής Εξέτασης στην Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (Κ.Ε.Α.) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Θεωρητικού μέρους να εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης. Η εν λόγω κατάσταση, καθώς και τα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης φυλάσσονται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για ένα (1) χρόνο από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και μετά καταστρέφονται. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Αξιολόγηση πιστοποίησης – Βεβαιώσεις Επάρκειας 


Άρθρο 6 

Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (Κ.Ε.Α.) 

6.1. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης των Γραπτών Δοκιμίων των υποψηφίων και της εξαγωγής της τελικής βαθμολογίας των εξετάσεων (Θεωρητικό Μέρος και Πρακτικό Μέρος) συνιστάται με την παρούσα απόφαση και συγκροτείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με πράξη του Δ.Σ. του η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (Κ.Ε.Α.). 

Η Κ.Ε.Α. είναι τριμελής και συγκροτείται από έναν (2) εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με εμπειρία στα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕ.ΜΕ.Α. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

Καθήκοντα Προέδρου της Κ.Ε.Α. ανατίθενται με την πράξη συγκρότησης στον έναν εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

6.2. Η Κ.Ε.Α. έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης των Κέντρων Αξιολόγησης και του συντονισμού της αξιολόγησης των Γραπτών Δοκιμίων των υποψηφίων προς πιστοποίηση και του τελικού αποτελέσματος των εξετάσεων και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

6.2.1. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τον καθορισμό των Υπευθύνων των Κέντρων Αξιολόγησης και των Αξιολογητών. 

6.2.2. Συντονίζει την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην παραλαβή των ονομαστικών καταστάσεων της βαθμολογίας των εξεταζομένων στο Πρακτικό Μέρος και των σχετικών Δελτίων Πρακτικής Εξέτασης, στην τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και στην φύλαξή τους στο αρχείο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 

6.2.3. Συντονίζει την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην παραλαβή των Γραπτών Δοκιμίων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, στην τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και στη φύλαξή τους στο αρχείο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 

6.2.4. Συντονίζει την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων των εξετάσεων (Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους) και την καταχώρησή τους σε σχετικό λογισμικό. 

6.2.5. Εισηγείται την έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

6.2.6. Μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα αναρτά στην ιστοσελίδα του και τα αποστέλλει στο ΚΕ.ΜΕ.Α. προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του και σε εμφανές σημείο προς ενημέρωση των υποψηφίων. 

6.3. Καθήκοντα γραμματείας της Κ.Ε.Α. ασκεί ένας (1) υπάλληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

6.4. Η θητεία των μελών της Κ.Ε.Α. και της γραμματείας είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησης της Κ.Ε.Α. 

6.5. Η γραμματεία της Κ.Ε.Α. τηρεί αρχείο των απο-φάσεών της που έχουν σχέση με το έργο και τη δραστηριότητα της επιτροπής. 

6.6. Κατά τα λοιπά η Κ.Ε.Α. λειτουργεί με βάση τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του δημοσίου. 


Άρθρο 7 

Κέντρα Αξιολόγησης 

7.1. Τα Κέντρα Αξιολόγησης ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Α. 

7.2. Ο αριθμός των Κέντρων Αξιολόγησης είναι ανάλογος του αριθμού των συμμετεχόντων στις εξετάσεις. 

7.3. Κάθε Κέντρο Αξιολόγησης λειτουργεί σε χώρους που δωρεάν παραχωρεί το ΚΕ.ΜΕ.Α. στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

7.4. Η Κ.Ε.Α. εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τους Υπεύθυνους των Κέντρων Αξιολόγησης και μετά από επιλογή από το Σώμα των Αξιολογητών, τους Αξιολογητές των Γραπτών Δοκιμίων των υποψηφίων. 


Άρθρο 8 

Αξιολόγηση Γραπτών Δοκιμίων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης– Αναβαθμολόγηση 

8.1. Κάθε Γραπτό Δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) Αξιολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την βαθμολογική κλίμακα από 1-20. Ο τελικός βαθμός της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων προκύπτει από το άθροισμα από τον Υπεύθυνο του Κέντρου Αξιολόγησης των βαθμών των δύο (2) αξιολογητών διαιρούμενο δια του δύο (2), χωρίς την αποκάλυψη του ονόματος του υποψηφίου. Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Αν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των 

δύο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι <0.5) ακέραιο βαθμό. 

Η αξιολόγηση των Γραπτών Δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση και δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση από τον Αξιολογητή. 

Οι Αξιολογητές για να διορθώσουν και να βαθμολογήσουν το γραπτό δοκίμιο χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο. 

Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση επισημαίνεται με το σύμβολο: V. 

Κάθε ελλιπής απάντηση επισημαίνεται με ένα (1) ή περισσότερα από το σύμβολο: +. 

Τα περιττά στοιχεία επισημαίνονται τοποθετώντας αυτά εντός παρενθέσεων: ( ). 

Οι λανθασμένες απαντήσεις, που αποτελούν ενότητα ή παράγραφο, επισημαίνονται τοποθετώντας αυτές εντός αγκυλών: [ ]. 

8.2. Γραπτό δοκίμιο των εξετάσεων πιστοποίησης της παρούσας απόφασης, αναβαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος του Κέντρου Αξιολόγησης διαπιστώνει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Αξιολογητή μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων. Η αναβαθμολόγηση ανατίθεται από τον Υπεύθυνο Κέντρου Αξιολόγησης σε μέλος της οικείας ομάδας Αξιολογητών όπως είχε ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Α. Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών (3) βαθμών διαιρούμενο δια του τρία (3) και συμπληρώνεται στο Δελτίο Θεωρητικής Εξέτασης και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Κέντρου Αξιολόγησης. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόμενης δεν επιτρέπεται. 


Άρθρο 9 

Αποτελέσματα Εξετάσεων - Έκδοση Βεβαιώσεων Επάρκειας και αντιστοίχισή τους 

9.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των Γραπτών Δοκιμίων και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης του Πρακτικού Μέρους, η Κ.Ε.Α. μεριμνά για την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης και εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την έγκρισή τους και την καταχώρησή τους στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων που τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η Κ.Ε.Α. τα αναρτά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τα αποστέλλει στο ΚΕ.ΜΕ.Α. προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του και σε εμφανές σημείο των Εξεταστικών Κέντρων προς ενημέρωση των υποψηφίων. 

9.2. Ως «Επιτυχών» στις εξετάσεις πιστοποίησης της παρούσας απόφασης θεωρείται εκείνος που συγκεντρώνει βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20), μετά την πρόσθεση του τελικού βαθμού του Θεωρητικού μέρους των εξετάσεων και του τελικού βαθμού του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων και τη διαίρεση του αθροίσματος δια του δύο (2). 

9.3. Στους επιτυχόντες χορηγείται Βεβαίωση Επάρκειας στην οποία αναγράφεται ο τελικός βαθμός των εξετάσεων πιστοποίησης και η οποία Βεβαίωση Επάρκειας αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Επιπέδου 1 της περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 6 Ν. 2009/1992 όπως ισχύει, της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» των Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα του Παρατήματος Ι. 

9.4. Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης, χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Συμμετέχοντες στη διενέργεια και στην αξιολόγηση των εξετάσεων πιστοποίησης 


Άρθρο 10 

Υπεύθυνοι Εξεταστικών Κέντρων – Επιτηρητές 

10.1. Οι Υπεύθυνοι Εξεταστικών Κέντρων και οι Επιτηρητές Αιθουσών ορίζονται από το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε. 

10.2. Υπεύθυνοι Εξεταστικών Κέντρων. 

Οι Υπεύθυνοι ανά Εξεταστικό Κέντρο φέρουν την ευθύνη της οργάνωσης, της διεξαγωγής και της ορθής ολοκλήρωσης των εξετάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. 

10.2.1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα οποία διαθέτουν οι Υπεύθυνοι Εξεταστικών Κέντρων είναι τα ακόλουθα: 

10.2.1.1. Είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου. 

10.2.1.2. Εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να λαμβάνουν, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια. 

10.3. Αρμοδιότητες – καθήκοντα προ της διεξαγωγής των εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού μέρους. 

10.3.1. Κάθε Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον ονομαστικό κατ’ αλφαβητική σειρά κατάλογο των υποψηφίων, ο οποίος αποστέλλεται από την Κ.Ε.Ε., καθορίζει τις αίθουσες εξέτασης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Αντίγραφα των καταστάσεων, ανά αίθουσα, αναρτώνται αυθημερόν στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. Όμοιες καταστάσεις αναρτώνται και έξω από κάθε αίθουσα. 

10.3.2. Κάθε Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου ενημερώνει τους Επιτηρητές των Αιθουσών Θεωρητικού Μέρους και του Εξεταστές Πρακτικού Μέρους σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους. 

10.3.3. Κάθε Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου παραδίδει τον κατάλογο των υποψηφίων ανά αίθουσα και τα έντυπα - Γραπτά Δοκίμια των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους και τα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης. 

10.3.4. Κάθε Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων του Θεωρητικού Μέρους και την ταυτόχρονη ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. 

10.3.5. Κάθε Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης των εξετάσεων με ηλεκτρονικά μέσα στην Κ.Ε.Ε. 

10.4. Αρμοδιότητες – καθήκοντα κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. 

10.4.1. Κάθε Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου φέρει την ευθύνη της απρόσκοπτης διεξαγωγής των εξετάσεων. 

10.5. Αρμοδιότητες – καθήκοντα μετά το πέρας της 

διεξαγωγής των εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού μέρους. 

10.5.1. Κάθε Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου συγκεντρώνει τα Απολογιστικά Δελτία Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους από τους Επιτηρητές όλων των αιθουσών του Εξεταστικού Κέντρου και τα αποστέλλει μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στην Κ.Ε.Ε. 

10.5.2. Κάθε Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου συγκεντρώνει τα Γραπτά Δοκίμια των υποψηφίων, τα συσκευάζει, υπογράφει και τα αποστέλλει στο Κέντρο Αξιολόγησης που υπάγεται το Εξεταστικό Κέντρο, σύμφωνα με την απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, εφόσον δεν δύναται να τα παραδώσει αυτοπροσώπως. 

10.5.3. Κάθε Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου συγκεντρώνει τα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης των υποψηφίων και αφού συντάξει ονομαστική, κατ' αλφαβητική σειρά, κατάσταση των υποψηφίων, την οποία συμπληρώνει, μετά το πέρας των εξετάσεων, με τον βαθμό που προκύπτει μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των τριών (3) βαθμολογητών τα αποστέλλει στην Κ.Ε.Α. μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, εφόσον δεν δύναται να τα παραδώσει αυτοπροσώπως. 

10.6. Επιτηρητές Αιθουσών. 

Οι Επιτηρητές Αιθουσών φέρουν την ευθύνη της τήρησης της εξεταστικής διαδικασίας. 

10.6.1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα οποία διαθέτουν οι Επιτηρητές των Αιθουσών είναι τα ακόλουθα: 

10.6.1.1. Είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών. 

10.6.1.2. Εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να λαμβάνουν, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια. 

10.6.2. Αρμοδιότητες – καθήκοντα προ της διεξαγωγής των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους. 

Οι Επιτηρητές Αιθουσών φέρουν την ευθύνη της κατάλληλης προετοιμασίας της αίθουσας για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων και του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής. 

10.6.3. Αρμοδιότητες – καθήκοντα κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους. 

Οι Επιτηρητές Αιθουσών που ορίζονται από την Κ.Ε.Ε είναι οι αποκλειστικά και απόλυτα υπεύθυνοι στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

10.6.4. Τα καθήκοντά τους κατά τη διενέργεια της εξέτασης βάσει του παρόντος Κανονισμού είναι τα εξής: 

10.6.4.1. Επιβλέπουν και αποτρέπουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων και προβαίνουν στις απαραίτητες συστάσεις, όταν κρίνεται σκόπιμο. 

10.6.4.2. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, όπως ανάρμοστη συμπεριφορά των υποψηφίων, συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης. 

10.6.5. Αρμοδιότητες – καθήκοντα μετά το πέρας των εξετάσεων θεωρητικού μέρους. 

10.6.5.1. Εξασφαλίζουν την ταυτόχρονη διακοπή της διαδικασίας από όλους τους υποψήφιους που βρίσκονται στην αίθουσα, μετά τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου διάρκειας εξέτασης. 

10.6.5.2. Συγκεντρώνουν τα Γραπτά Δοκίμια των υποψηφίων και αφού καλύπτουν τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου με αδιαφανές αυτοκόλλητο, διαγράφουν τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και υπογράφουν στο τέλος των απαντήσεων παραδίδουν το σύνολο των Γραπτών Δοκιμίων της αίθουσας στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου. 

10.6.5.3. Συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με τις απαιτούμενες λεπτομέρειες, το σχετικό Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης, το υπογράφουν και το παραδίδουν στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου. Στο εν λόγω δελτίο γίνεται αναφορά σχετικά με προβλήματα που ενδεχομένως προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, προβλήματα οργάνωσης και ελλιπούς τήρησης των εξεταστικών διαδικασιών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός επηρέασε σημαντικά την εξεταστική διαδικασία. 


Άρθρο 11 

Σώμα Εξεταστών Πρακτικού μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης 

11.1. Οι Εξεταστές Πρακτικού Μέρους φέρουν την ευθύνη της αξιολόγησης των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του εξεταζομένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης. 

11.2. Οι Εξεταστές Πρακτικού Μέρους ορίζονται από το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε. 

11.3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας Εξεταστής Πρακτικού μέρους είναι τα ακόλουθα: 

11.3.1. Να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητα σχετική με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών. 

11.3.2. Εφόσον ο Εξεταστής Πρακτικού μέρους είναι δημόσιος υπάλληλος οφείλει να μεριμνά και να λαμβάνει, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο. 

11.4. Τα καθήκοντα των Εξεταστών Πρακτικού μέρους είναι τα παρακάτω: 

11.4.1. Η επιλογή των θεμάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό. 

11.4.2. Η παράδοση της βαθμολογίας των εξεταζομένων και των σχετικών Δελτίων Πρακτικής Εξέτασης στον Υπεύθυνο Επιτηρητή του Εξεταστικού Κέντρου. 

Άρθρο 12 Υπεύθυνοι Κέντρων Αξιολόγησης-Σώμα Αξιολογητών 

12.1. Οι Υπεύθυνοι των Κέντρων Αξιολόγησης ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Α. και έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

12.1.1. ΄Εχουν την ευθύνη της οργάνωσης του Κέντρου Αξιολόγησης. 

12.1.2. Συντονίζουν την κατανομή των Γραπτών Δοκιμίων στους Αξιολογητές και Αναβαθμολογητές και στην τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. 

12.1.3. ΄Εχουν την ευθύνη της εξαγωγής των τελικών αποτελεσμάτων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, χωρίς την αποκάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων. 

12.1.4. Συγκεντρώνουν, συσκευάζουν και αποστέλλουν τα Γραπτά Δοκίμια των υποψηφίων στην Κ.Ε.Α. μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, εφόσον δεν δύναται να τα παραδώσουν αυτοπροσώπως. 

12.2. Ως Υπεύθυνοι των Κέντρων Αξιολόγησης ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έχουν εμπειρία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης. 

12.2.1. Εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να λαμβάνουν, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια. 

12.3. Οι Αξιολογητές φέρουν την ευθύνη της αξιολόγησης των Γραπτών Δοκιμίων των υποψηφίων. 

12.4. Οι Αξιολογητές ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Α. 

12.5. Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας Αξιολογητής είναι τα ακόλουθα: 

12.5.1. Είναι τουλάχιστον πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητα σχετική με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών. 

12.5.2. Εφόσον ο Αξιολογητής είναι δημόσιος υπάλληλος οφείλει να μεριμνά και λαμβάνει, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια από το αρμόδιο όργανο. 

12.6. Τα καθήκοντα των Αξιολογητών είναι τα παρακάτω: 

12.6.1. Η διόρθωση και βαθμολόγηση των Γραπτών Δοκιμίων των υποψηφίων κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό. 

12.6.2 Η παράδοση των διορθωμένων και βαθμολογημένων Γραπτών Δοκιμίων στον Υπεύθυνο του Κέντρου Αξιολόγησης. 


Άρθρο 13 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Ακολουθεί ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, του οποίου η επεξεργασία και καταχώρηση δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους. Για όσους χρησιμοποιούν DVD να ανατρέξουν στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, όπου είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2012 


Δείτε μας στο Facebook