Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας


Αριθμ. 1016/109/149-α' (ΦΕΚ Β΄ 1967/10.09.2009)
Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού 
Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 2518/1997 "Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις" (Α'-164), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 3707/2008 "Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών Ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών" (Α'-209).

2. Του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2518/1997 "Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις" (Α'-164) όπως αυτό προστέθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3206/2003 "Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες
διατάξεις" (Α'-298) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3707/2008 (Α'-
209).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'-98).

4. Της υπ' αριθ. Υ 357/7.1.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού "Κατάργηση θέσης
Υφυπουργού και σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών" (Β'-3).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Αρθρο :1


Άρθρο 1

Δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), υποβάλλονται από τον
ενδιαφερόμενο στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφάλειας και όπου δεν υπάρχουν
στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση χορήγησης άδειας (σε έντυπο της Υπηρεσίας), με πλήρη στοιχεία
ταυτότητας, στην οποία να προσδιορίζονται και οι δραστηριότητες που πρόκειται
να ασκήσει.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης,
ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει
(κατηγορία Α` ή Β`). Το δικαιολογητικό αυτό θα απαιτείται από την Υπηρεσία
μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
2518/1997 (Α`-164).

γ. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους.

δ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου με το οποίο να αποδεικνύονται τα
στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 3 του
ν. 2690/1999 (Α`-45). Ειδικότερα, για τους Ελληνες πολίτες τα στοιχεία
ταυτότητας αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική
προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή
το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των
πολιτών κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται από το δελτίο
ταυτότητας ή το διαβατήριο ή τη βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους - μέλους της
Ε.Ε. ή το έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους - μέλους της
Ε.Ε. και των ομογενών από το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ή τη
σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται από
τον ενδιαφερόμενο ότι:

i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις περ. στ`, η` και θ`
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997,

ii. δεν κρατείται προσωρινά,

iii. δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση ούτε έχει
παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ`
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997,

iv. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή
ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για
κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

στ. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος υπογεγραμμένο από
ψυχίατρο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής
ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποίου η ημερομηνία
έκδοσης πρέπει να μην απέχει πέραν από ένα τρίμηνο από την ημερομηνία
υποβολής του.

ζ. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής
ταυτότητας.

2. Για τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών,
υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφάλειας
και όπου δεν υπάρχουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του, τα
αναφερόμενα στις περ. α, γ, δ, ε, στ και ζ της παρ. 1 δικαιολογητικά και
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (θεωρημένη) στην οποία ο
ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των περ. α, β, και
γ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2518/1997.

3. Περαιτέρω, η Υπηρεσία παραλαβής των ανωτέρω δικαιολογητικών αναζητά
αυτεπαγγέλτως για τον αιτούντα τις ως άδειες εργασίας των παραγράφων 1 και 2
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης,

β. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

4. Προκειμένου να διαπιστώνεται η ακρίβεια των δηλώσεων του εδαφ. iii της
περ. ε` της παρ. 1, η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
υποχρεούται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004
(Α`-44), να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε
τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο
τρίμηνο, με την έκδοση πιστοποιητικού Εισαγγελικής Αρχής περί μη παραπομπής
σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 2518/1997

5. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων των περ. γ`, δ`, ε` και στ` της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 λαμβάνονται υπόψη, τυχόν ποινικές καταδίκες,
ανεξάρτητα αν αυτές αναγράφονται ή όχι στο Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για
Δικαστική Χρήση.Αρθρο :2


Άρθρο 2

Διαδικασία χορήγησης αδειών - απόρριψης αιτημάτων

1. Οι Υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών του άρθρου 1 ελέγχουν την
πληρότητα και το κανονικό αυτών. Αν τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο
δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, τάσσεται σ` αυτόν εύλογη προθεσμία για τη
συμπλήρωση τους. Στη συνέχεια, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην οικεία
Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ασφάλειας προκειμένου για τους νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης.

2. Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Ασφαλείας,
προκειμένου για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, μετά την παραλαβή των
δικαιολογητικών, ελέγχει αν συντρέχουν, κατά περίπτωση, οι προβλεπόμενες στο
ν. 2518/1997 προϋποθέσεις και εκδίδει απόφαση για τη χορήγηση της αιτούμενης
άδειας ή την απόρριψη του αιτήματος.

3. Η Υπηρεσία χορήγησης της άδειας εργασίας τηρεί αντίγραφα των χορηγούμενων
αδειών και τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο θεωρείται στην τελευταία
σελίδα από τον Προϊστάμενο της. Η τήρηση του αρχείου των αδειών μπορεί να
γίνεται και ηλεκτρονικά.

4. Ο τύπος και το περιεχόμενο των χορηγούμενων αδειών εργασίας έχουν όπως τα
αντίστοιχα υποδείγματα που προβλέπονται στο άρθρο 4.

5. Η χορηγηθείσα άδεια εργασίας, αποστέλλεται από την Υπηρεσία χορήγησης
στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφάλειας και όπου δεν υπάρχουν στο Αστυνομικό
Τμήμα όπου υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά, με μέριμνα των οποίων επιδίδεται
στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό, το οποίο υποβάλλεται στην οικεία
Αστυνομική Διεύθυνση ή στη Διεύθυνση Ασφαλείας προκειμένου για τους νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης. Όταν η αποστολή γίνεται ηλεκτρονικά, ο Διοικητής
του Τμήματος Ασφαλείας ή του Αστυνομικού Τμήματος θεωρεί ένα αντίγραφο της
άδειας εργασίας, το οποίο επιδίδει στον ενδιαφερόμενο. Αντίγραφο της
χορηγηθείσας αδείας υποβάλλεται και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

6. Η απόφαση απόρριψης αιτήματος χορήγησης άδειας εργασίας προσωπικού
Ι.Ε.Π.Υ.Α. ή Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών, επιδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 5. Κατά της απόφασης απόρριψης ο ενδιαφερόμενος δύναται να
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της (παρ. 6
άρθρου 3 ν. 2518/1997).

7. Η χορηγηθείσα άδεια εργασίας, είναι προσωπική, ισχύει για πέντε (5) έτη
και ανανεώνεται για ίσο, κάθε φορά, χρονικό διάστημα κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.Αρθρο :3


Άρθρο 3

Ανανέωση αδειών

1. Οι άδειες εργασίας προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. και Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών
ανανεώνονται, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής
χορήγησης και υποβληθεί σχετική αίτηση, το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη λήξη
της ισχύος τους.

2. Στην ανωτέρω αίτηση προκειμένου για το προσωπικό των Ι.Ε.Π.Υ.Α.
επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ`, ε`,
στ` και ζ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ενώ από την Υπηρεσία παραλαβής
αναζητούνται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 δικαιολογητικά. Αν
πρόκειται για προσωπικό των Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών, στην αίτηση
επισυνάπτονται τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δικαιολογητικά και
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (θεωρημένη), στην οποία ο
ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των περ.α`, β`, και
γ` της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2518/1997.

3. Για την ανανέωση των ως άνω αδειών ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις
διατάξεις του άρθρου 2 διαδικασία και εκδίδεται σχετική πράξη του Διευθυντή
της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Ασφαλείας προκειμένου για
τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, η οποία περιλαμβάνει και τυχόν
προηγούμενες ανανεώσεις και επισυνάπτεται στην αρχική άδεια εργασίας.Αρθρο :4


Άρθρο 4

Υποδείγματα

Οι χορηγούμενες άδειες ανά κατηγορία έχουν τον τύπο των παρακάτω
υποδειγμάτων:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτογραφία
............................
............................
............................
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ................

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α`

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2518/1997 (Α`-164), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/2008 (Α`-209) "Προϋποθέσεις
λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις".

2. Την υπ` αριθ. 1016/109/149-α` από 8-9-2009 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών "Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας
προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και
προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών" (Β`-....).

3. Την από ................. αίτηση του / της ............... 
(ημερομηνία) (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο &
ημερομηνία γέννησης)
και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ως προσωπικό ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών Ασφαλείας στον/ην ................................. 
(επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο &
ημερομηνία γέννησης)
που διαμένει στην .............. οδός ............. αριθ. .......... 
(πόλη)
για παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 1
περ. α`, β`, γ`, δ`, ε`, στ`, ζ` και η` του ν. 2518/97, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/2008.

Ο κάτοχος της παρούσας επιτρέπεται να ασκεί την επαγγελματική του
δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια.

Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι .................. 

..............., .................. 
Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης..
Κοινοποιείται: ή

1. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/ΑΕΑ Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας...
2. Αστυνομική Διεύθυνση 
ή Διεύθυνση Ασφάλειας 
3. Υπηρεσία παραλαβής δικαιολογητικών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτογραφία
.......................
.......................
.......................
.......................
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ............

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β`

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2518/1997 (Α`-164), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/2008 (Α`-209) "Προϋποθέσεις
λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις".

2. Την υπ` αριθ. 1016/109/149-α` από 8-9-2009 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών "Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας
προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και
προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών" (Β`-....).

3. Την από .................. αίτηση του/της .........................
(ημερομηνία) (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο &
ημερομηνία γέννησης)
και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ως προσωπικό ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών Ασφαλείας στον/ην .................................... 
(επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο &
ημερομηνία γέννησης)
που διαμένει στην ............. οδός ............... αριθ. .......... 
(πόλη)
για παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 1
περ. θ`, ι` και ια` του ν. 2518/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
ν. 3707/2008.

Ο κάτοχος της παρούσας επιτρέπεται να ασκεί την επαγγελματική του
δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια.

Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι .......................... 

............., ..............
Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης...
Κοινοποιείται: ή
1. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/ΑΕΑ Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας...
2. Αστυνομική Διεύθυνση 
ή Διεύθυνση Ασφάλειας 
3. Υπηρεσία παραλαβής δικαιολογητικών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτογραφία
.....................
....................
.....................
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2518/1997 "Προϋποθέσεις λειτουργίας Ιδιωτικών
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις" (Α`-164) όπως αυτό προστέθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3206/2003 "Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες
διατάξεις" (Α`-298) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3707/2008 (Α`-
209).

2. Την υπ`αριθ. 1016/109/149-α` από 8-9-2009 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών "Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού
ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού
Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών" (Β`-....).

3. Την από ............... αίτηση του/της ............................ 
(ημερομηνία) (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο &
ημερομηνία γέννησης)
και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ προσωπικού Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών στον/ην
.............................................................
(επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο & ημερομηνία γέννησης)
που διαμένει στην ........... οδός .......... αριθ. ................. 
(πόλη)
για παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 2518/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.
3707/2008.

Ο κάτοχος της παρούσας επιτρέπεται να ασκεί την επαγγελματική του
δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια.

Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι .................. 

.............., ..............
Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης...
Κοινοποιείται: ή
1. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/ΑΕΑ Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας...
2. Αστυνομική Διεύθυνση 
ή Διεύθυνση Ασφάλειας 
3. Υπηρεσία παραλαβής δικαιολογητικών.Αρθρο :5


Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργούνται οι υπ` αριθμ.
1016/109/5-κε` από 14.11.1997 (Β` 1055) και 8516/8/16-α` από 4.10.2004 (Β`-
1537) αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.Αρθρο :6


Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας;Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την ανανέωση άδειας εργασίας προσωπικού σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας;Δείτε μας στο Facebook