Δικαιολογητικά για την Έκδοση Αδείας


Νομικές διατάξεις που προβλέπουν τη Διοικητική Πράξη. Άρθρο 3 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α'/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο:

i. Αίτηση. ii. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους αξίας € 30,00. iii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποίηση επιπέδου Α΄)

iv. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος. ν. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α'/1986). vi. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου. vii. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας.

- Με υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Αρχή: i. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης. ii. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. γ. Διατάξεις που προβλέπουν τα δικαιολογητικά. Υπ' αριθμόν 1016/109/149-α' από 8-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 1967/Β'/2009) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1016/109/149-δ' (Φ.Ε.Κ. 571/Β'/2010) από 20-4-2010 Απόφαση κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη. δ. Ένσημα - Παράβολα. ΕΛ.ΑΣ. € 3,00 και Μ.Τ.Σ. € 3,00. ε. Προθεσμία διεκπεραίωσης. Εντός πενήντα (50) ημερών. στ. Διατάξεις που προβλέπουν την προθεσμία διεκπεραίωσης. Άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α'/1999), ως ισχύει.

ζ. Διάρκεια ισχύος της διοικητικής πράξεως. Πέντε (5) έτη.

Παρατηρήσεις. i. Σχετικά με τα δικαιολογητικά: 1. Για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος (α) οι Έλληνες πολίτες προσκομίζουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας ικανότητας οδηγήσεως ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, (β) οι πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. και (γ) οι ομογενείς επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία. Στοιχεία ταυτότητος που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση. 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α'/1986) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι (α) δε στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ', η' και θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α'/1997), όπως ισχύει κάθε φορά, (β) δεν κρατείται προσωρινά, (γ) δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α'/1997), όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του προαναφερομένου άρθρου, (δ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α'/1997) και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο. 3. Από το περιεχόμενο του πιστοποιητικού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Η ημερομηνία έκδοσης δε θα πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. Αν το πιστοποιητικό είναι από ιδιώτη γιατρό, να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός αδείας λειτουργίας του νομίμου ιατρείου που διατηρεί, η σφραγίδα του, ο Α.Φ.Μ. και

η αρμόδια Δ.Ο.Υ.. ii. Για την έκδοση της άδειας πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α'/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. iii. Έγγραφα ξενόγλωσσα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. iv. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος κράτους - μέλους της Ε.Ε. που οι δικαστικές και στρατολογικές Αρχές δεν εκδίδουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, απαιτείται η υποβολή εγγράφου Δημόσιας Αρχής του κράτους - μέλους που να βεβαιώνει τούτο (επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα).

Δείτε μας στο Facebook


NEWSIT RSS